Volume 31 Symposium (1998-99): United States v. Microsoft